Evropská komise (EK) formálně zveřejnila zákony, které nastiňují podrobná pravidla evropské definice obnovitelného vodíku. Cílem, je motivovat tak ke zvýšení objemu energie z obnovitelných zdrojů - z vody, větru, slunečního záření, pevné biomasy a bioplynu, energie okolního prostředí, geotermální energie a energie kapalných biopaliv - a přetvoření na zelený vodík.

Text: https://www.offshore-energy.biz/european-commission-formally-adopts-rules-on-renewable-hydrogen/
Foto: Pixabay

První zákon definuje, za jakých podmínek lze vodík, paliva na bázi vodíku nebo jiné nosiče energie považovat za obnovitelná paliva nebiologického původu (RFNBO), zatímco druhý zákon poskytuje metodiku pro výpočet emisí skleníkových plynů během životního cyklu pro RFNBO.

První akt také objasňuje zásadu „adicionality“ pro vodík stanovený ve směrnici EU o energii z obnovitelných zdrojů a stanoví kritéria pro zajištění toho, aby se obnovitelný vodík vyráběl pouze tehdy a tam, kde je to potřeba, a nastiňuje, jak mohou výrobci prokázat dodržování pravidel.

Podle EK má zásada "navíc" zajistit, aby dodávky vodíku z obnovitelných zdrojů, které mají být zavedeny do roku 2030, byly spojeny s novou, nikoliv stávající výrobou energie z obnovitelných zdrojů, a motivovat tak ke zvýšení objemu energie z obnovitelných zdrojů dostupné v EU.

Druhý zákon zohledňuje emise spojené s odběrem elektřiny ze sítě, ze zpracování a emise spojené s přepravou těchto paliv ke konečnému spotřebiteli.

Komise odhaduje, že ke splnění ambicí REPowerEU do roku 2030 vyrobit 10 milionů tun RFNBO je zapotřebí přibližně 500 TWh elektřiny z obnovitelných zdrojů, přičemž poznamenala, že zatímco počáteční poptávka po elektřině pro výrobu vodíku bude zanedbatelná, do roku 2030 se zvýší s masovým zavedením velkorozměrové elektrolyzéry.

Nová pravidla formálně vstoupí v platnost 20 dní po jejich zveřejnění v Úředním věstníku, uvedla EK s tím, že konečné znění se oproti návrhům aktů přijatým dne 13. února 2023 nezměnilo. Budou se vztahovat jak na domácí výrobce, tak na mezinárodní výrobce vyvážející obnovitelný vodík do EU.

Komise poznamenala, že zůstane v úzkém kontaktu se zúčastněnými stranami a certifikačními systémy, aby podpořila praktické provádění rámce.

Je třeba poznamenat, že tyto zákony jsou součástí širokého regulačního rámce EU pro vodík, který zahrnuje investice do energetické infrastruktury a pravidla státní podpory, jakož i legislativní cíle pro obnovitelný vodík pro průmysl a dopravu, a očekává se, že zajistí, aby všechna obnovitelná paliva nebiologického původu (RFNBO) jsou vyráběny z obnovitelné elektřiny.

Podle EK jsou tyto zákony vzájemně propojené a oba jsou nezbytné k tomu, aby se paliva započítávala do cílů zemí EU v oblasti obnovitelné energie. Kromě toho se od nich očekává, že investorům poskytnou regulační jistotu, protože cílem EU je dosáhnout do roku 2030 10 milionů tun domácí výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a 10 milionů tun dováženého vodíku z obnovitelných zdrojů v souladu s plánem REPowerEU.

Komisařka EU pro energetiku Kadri Simsonová uvedla: „Dnes byly schváleny akty v přenesené pravomoci o obnovitelném vodíku. To znamená právní jistotu pro výrobce i spotřebitele obnovitelného vodíku a je to klíčový krok k přilákání nezbytných investic k dekarbonizaci našeho energetického systému.